top of page

Chính sách dành cho học viên COOKED

Chính sách dành cho học viên COOKED bao gồm

I, Các điều khoản & chính sách về tổ chức lớp học

II, Các điều khoản & chính sách về học phí

​III, Quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bên

bottom of page